1.7.0

  1. افزایش سرعت محاسبه
  2. رفع ایرادات مینور ماژول محاسبه
  3. اضافه نمودن نمودار تجزیه ای فرمول به صورت دایره ای تودر تو
  4. اضافه نمودن نمودار دایره ای اجزاء تشکیل دهنده
  5. اضافه نمودن نمودار مقایسه ای صورت و مخرج

1387/10/13 13:25:0 نظرات 0


بازگشت