1.9.0

  1. تغییر پایگاه داده
  2. دسته بندی ورودی ها به داده های خام و محاسبه شده
  3. ایجاد امکان تجزیه فرمول به سطوح مختلف
  4. رفع ایرادات نمودار های تجزیه ای
  5. تغییر ماژول محاسبه
  6. افزایش سرعت محاسبه
  7. تغییر روش محاسبه میانگینها

1388/1/6 13:26:0 نظرات 0


بازگشت