2.0.1

  1. بازنویسی هسته اصلی نرم افزار
  2. استفاده از  NH برای ارتباط با پایگاه داده
  3. ادغام ماژول محاسبه با هسته اصلی
  4. بهینه سازی نحوه محاسبه
  5. باز سازی پایگاه داده برای ایجاد قابلیت های بیشتر
  6. ایجاد ماژول ترجمه
  7. باز نویسی ماژول خروجی به اکسل و ادغام با هسته اصلی
  8. تغییر نحوه تعریف داده های ورودی از تعریف واحد زمانی به دوره زمانی

1388/2/4 13:27:0 نظرات 0


بازگشت