راه اندازی سایت راهبری پروژه SAS

 

با توجه به اهمیت بحث مدیریت و استفاده از ابزار های نوین ، جهت هدایت این پروژه از ابزار راهبری پروژه استفاده گردیده .

 

1389/3/12 12:14:0


بازگشت